Phasasiam

#PhasaThai #PhasaSiam
กลุ่มบ้านเหมือง เนินมะปราง พิษณุโลก
รูปภาพส่วนหัวของเว็บไซต์

อัปเดต

✍️ the Basket?
คัดสรรลงตะกร้า

TH
“บำรุงสติปัญญาทางธุรกิจของท่าน ด้วยการอ่านข้อมูล และแสดงข้อมูลกับเรา ผ่านแอปพลิเคชัน ที่คำนึงถึงสินทรัพย์ที่มีมูลค่า อย่างสูง มากที่สุด …

EN
“Nurture your business intelligence by reading data and show us the information through the application that takes into a...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาไทย เทียบศัพท์ “Ratchakan”
ที่ทำเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
ผ่านเครื่องมือแปลภาษา

อธิบาย ของความนั้นเช่น ว่า
...ข้าราชการคนที่ ๒ ผู้ควรเชื่อถือ มีวาจาเป็นหลักฐาน พึงมาแต่ทิศใต้ ฯลฯ ต่อจากนั้น ข้าราขการคนที่ ๓ ผู้ควรเชื่อถือ มีวาจาเป็นหลักฐาน พึงมาจากทิศตะวันตก ฯลฯ ต่อจากนั้นข้าราชการคนที่ ๔ ผู้ควรเชื...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาไทย เทียบศัพท์ “Krasop”
ที่ทำเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
ผ่านเครื่องมือแปลภาษา

อธิบาย ของความนั้นเช่น ว่า
...เราจักอนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยประโยชน์ เราจักมีเมตตาจิต ไม่มีโทสะในภายใน เราจักแผ่เมตตาจิตถึงบุคคลนั้น และเราจักแผ่เมตตาจิตอันเสมอด้วยกระสอบหนังแมว ไพบูลย์ ใหญ่ยิ่ง หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีพย...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาไทย เทียบศัพท์ “Bancha”
ที่ทำเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
ผ่านเครื่องมือแปลภาษา

อธิบาย ของความนั้นเช่น ว่า
...แล้วทรงสถาปนาเจ้าเวสสันดร ไว้ในฐานันดรศักดิ์ นับแต่นั้นมา นกเวสสันดรนั้น ก็ดำรงอยู่ในตำแหน่งผู้บัญชาการมหาเสนา สนองราชกิจพระราชบิดา ด้วยประการฉะนี้...

ความ ยกขึ้น ผ่านการแปล คือ
...then estab...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาไทย เทียบศัพท์ “Tham Khwan”
ที่ทำเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
ผ่านเครื่องมือแปลภาษา

อธิบาย ของความนั้นเช่น ว่า
...นายโกตุหลิกตายไปเกิดเป็นสุนัข ก็ในวันนั้น มีการทำขวัญแม่โคนมของนายโคบาล. ในเรือนของนายโคบาล พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งฉันเป็นนิตย์. นายโคบาลนั้นนิมนต์พระ...

ความ ยกขึ้น ผ่านการแปล คือ
...M...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาไทย เทียบศัพท์ “Prapheni”
ที่ทำเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
ผ่านเครื่องมือแปลภาษา

อธิบาย ของความนั้นเช่น ว่า
...บทว่า พลิปฏิคฺคาหิกา เทวตา ได้แก่ อารักขเทวดาที่เชื่อถือกันมาตามประเพณีของตระกูล. บทว่า ตา สกฺกโรติ ได้แก่ กระทำสักการะเทวดาเหล่านั้น ด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดี. บทว่า กิจฺจกโร คือเป็นผู้ช...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาไทย เทียบศัพท์ “Tulakan”
ที่ทำเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
ผ่านเครื่องมือแปลภาษา

อธิบาย ของความนั้นเช่น ว่า
...ชาวบ้านผู้ก่อคดีมาด้วยตนเองหรือส่งทูตมาเรียกตัวไปยังสำนักงานของพวกตุลาการ. ต่อจากนั้นผู้ก่อคดีจะแถลงถ้อยคำของตนก่อน หรือถ้อยคำของภิกษุณีก่อนก็ตามที ในการแถลงครั้งแรก ก็ไม่เป็นทุกกฏเลย ในการแถ...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาไทย เทียบศัพท์ “Atchaya”
ที่ทำเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
ผ่านเครื่องมือแปลภาษา

อธิบาย ของความนั้นเช่น ว่า
...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขันติ โสรัจจะ เห็นปานนี้ ได้มีแล้วแก่พระราชาเหล่านั้น ผู้ถืออาชญา ผู้ถือศัสตราวุธ ก็การที่พวกเธอบวชในธรรมวินัย อันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ จะพึงอดทนและสงบเสงี่ยมนั้น ก็จะพึง...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาไทย เทียบศัพท์ “Ahan”
ที่ทำเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
ผ่านเครื่องมือแปลภาษา

อธิบาย ของความนั้นเช่น ว่า
...ปัจจัยทั้งหลายตรัสว่า อาหาร โดยอ้อม. จริงอยู่ ปัจจัยแห่งธรรมทั้งหมด ควรได้ชื่อว่าอาหาร ด้วยว่า ปัจจัยนั้นยังผลใด ๆ ให้เกิด ก็ชื่อว่าย่อมนำผลนั้น ๆ มา เพราะฉะนั้น ปัจจัยท่านจึงเรียกว่า อาหาร. ด้ว...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อความรับรอง

2 เดือนที่แล้ว
หัวข้อ? ชื่อ บัญญัติ และภาษา? “เมื่อยืนหลัก เกี่ยวแต่คำสัตย์ คำถูก แลผิด และด้วยพฤติการที่ไม่ชอบ! เช่นนั้น ใครจะเป็นผู้ชี้ , อนุมาน ในเรื่องนี้ พึงควร จะต้องบอกว่า ตรงที่ใด? ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ นั่นหน่ะ! ตรงเช่นนั้น ย่อมไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้า , ดังนี้ ความ ที่ซึ่ง เป็นหลักเบื้องต้น ก็ต้องเป็นดั่งนี้ เพราะว่า พระอรหันต์ องค์ที่ประพฤติตนหมดจด ท่านก็บอก ก็สาธยาย มาโดยตลอด อยู่แล้วว่า พระพุทธเจ้า พระองค์ เป็นพระซึ่งสมบูรณ์บริบูรณ์ แล้วทั้งนั้น คำตรัสของพระองค์ ก็ยิ่งสมบูรณ์บริบูรณ์ ด้วยอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ หมดจด สิ้นเชิง แล้ว , ที่พระพุทธสาวก พระอนุพุทธะ ท่าน กระทำ!มาแต่ด้วยมุขบาฐ ท่องจำสืบกันมา ก็เพราะอย่างนั้น คือ พระท่านจะต้องท่องจำ ทรงจำไว้ แต่ที่เขียนไม่ผิด พูดไม่ผิด ทั้งนั้นแหละ , เพราะว่า หากมิทำเช่นนั้นแล้ว สิ่งที่สืบกันมา ฉะนั้น ก็จะมิใช่คำตรัสพระพุทธเจ้า มีแต่ต้องได้สูญไป เพราะคำตรัส ที่แท้จริง ตรัสบัญญัติ ซึ่ง ธรรม และวินัย ย่อมจะต้องสมบูรณ์ และบริบูรณ์ อีกทั้ง ต้องเป็นหนึ่ง ไม่มีสอง”
- d i
2 เดือนที่แล้ว
หัวข้อ? วรรคนั้น บรรทัดนั้น? “การดำเนินงาน ในทางที่ทุกข์ แหละก็เหนื่อย เปรียบเทียบคือ ท่านอาจจะทุกข์ ตรงที่ ไปในทางกันดาร ดังนี้ เป็นต้น เพราะลงด้วย งาน ตามกรณีอย่างนั้น ซึ่งสิ่งความอันใด ยึดเข้าเป็นความรับรู้ จะรับผิดชอบ ตามผิดถูก แลดู ชั่วดี เหล่านั้น ก็ต้องเหนื่อย เมื่อ คนลงอยู่ในทาง ที่จะต้องแก้ไข ปรับปรุง หรือให้เปลี่ยนแปลง , เพราะจะต้องผจญ กับสิ่งสับปลับ! หรืออะไร ที่มากระทำสับปลับ หรือคนที่มักมากระทำ ศัพท์ที่ปรับ! ไปด้วยอะไร ไปอย่างหนึ่ง โดยพวกเราก็ไม่ทราบ? ต่อการ ที่จะต้องเป็นทนาย แก่ตน โดยการ อันที่ ไม่ได้เลือก เพราะแต่กรรม กระทำสับปลับ ที่กระทำ!ให้เกิดทุกข์ และยากไปหมดอย่างนั้น แก่การที่ตรง หรือไม่ตรง ไปตามมติ! นั่นเอง แล้วว่า นั่นแหละ คน ในที่ทุกข์ร้อน ก็อาจปฏิญาณให้อันหนึ่ง แต่! ณ ที่ไม่ทุกข์ร้อน พ้นเขต ออกจากทางกันดารไปแล้ว ท่านก็อาจบอกให้ปฏิญาณ ไปอีกแบบหนึ่ง , เช่นนั้น ตรงความ ไปที่จะ มุ่งให้สำเร็จประโยชน์อันใด จะได้”
- Phra S
2 เดือนที่แล้ว
หัวข้อ? วินิจฉัย กล่าวการต้อนรับ? “วันนี้ ตามเรื่องกันมาก ในเรื่องบูชา การไหว้ขอ แล้ว ก็มาลงที่ เครื่องมือทางการศึกษาของตน แต่ละคน ซึ่งดูตามกล่องข้อมูลงาน ตามแถบรายการมานี้ , ทีนี้ ถึงใครที่กระทำมาทางหนังสือ ทุกท่านก็ยังคงเกี่ยวกับการอธิษฐานอยู่ เช่นกัน หรือได้ให้ภาวนาอยู่ เพราะหวัง หรือต้องการเป็นไปกับการกำหนด ซึ่งคุณลักษณะ และสัญลักษณะ , จนมาถึงตรงส่วนนี้ ก็ย่อมจะต้องเกี่ยวกับ ธรรมะ ความสำเร็จ! หรือไม่สำเร็จ ตรงเกี่ยวกับธรรมะ! บ้างนั้น คือ เพราะสิ่งดีไม่ดี หรือ กลาง ๆ มันมีความไหวเอน แล้วมันมีความซ่านออก อันยังเป็นไป หรือธำรงอยู่ ไปกับคุณลักษณะ ไปกับอารมณ์ จึงเรื่องถึงเรา จึงควรมาดูไปจากร่างวันที่ ของวันนี้ แลปฏิทิน ของวันนี้ เพื่อที่จะกำหนดลงไปในสิ่งพื้นฐาน ที่พึงจะคิด และทำ ไปอย่างมีพลังใจ , เพราะอาศัยตรงที่พวกเรา ได้อาศัยความยืนนานของโลก นี้ ได้กระทำไป ในธุระ และภาระ ที่คือ บทพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัส อาหาร! ว่าคือ ธรรม๑ มีชื่อว่า อาหาร ทีนี้ ก็ ณ เวลา ที่จะต้องมากล่าวถึงสมาชิก และทุก ๆ คน ทุก ๆ ท่าน ซึ่งผู้คนที่ได้เข้ามา เกี่ยวข้องไปกับงานพิสูจน์ทางตำรา ค...
- Nirut J

ความจำเป็นตามประกาศฯ การศึกษาคำศัพท์

การโยงลิงก์ประกาศ และคำศัพท์ตามที่มา

ติดต่อเรา

ที่อยู่

ดูเส้นทาง
กลุ่มบ้านเหมือง
เนินมะปราง
พิษณุโลก 65190
ไทย
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด